Gail

One of the emissaries from Faerie who accompanied Faolan back to the mortal realm.

Gail

Rock Harbor Jeeyonyonyonyon Jeeyonyonyonyon